Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü (Tel:0 (312) 204 83 46 - Faks:0 (312) 212 88 83)

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün görevleri:

- Plan, program ve strateji belgelerindeki hedefler de gözetilerek yatırımlarda devlet yardımlarına ilişkin politika oluşturmak, yatırımlarda devlet yardımları mevzuatı çerçevesinde yatırım projelerini değerlendirerek uygun görülenlerin yatırım teşvik tedbirlerinden yararlanmasını sağlamak, teşvik tedbirlerini uygulamak, uygulatmak, uygulamayı takip etmek ve uygulama sonuçlarını değerlendirerek yeni politikalar oluşturmak.

- Teşvik tedbirlerinden yararlanan yatırımlarla ilgili proje bazlı gerçekleşme değerlerini tespit etmek, sonuçlarını periyodik aralıklarla kamuoyuna duyurmak.

- Teşvik tedbirlerinin uygulanmasına yönelik hükümlere aykırı davranan yatırımcılara gerekli müeyyideleri uygulamak, uygulatmak, teşvik tedbirlerinden yararlanan yatırımların gerekli görülen her aşamada mahallinde incelemesini yapmak veya yaptırmak.

- Yatırım teşvik tedbirlerini uygulamakla görevli kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, uygulamada ortaya çıkan ihtilaflarla ilgili görüş vermek.

- 05/06/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nda belirtilen görevleri yapmak.

- Uluslararası doğrudan yatırımlar için politika önerileri geliştirmek, uluslararası doğrudan yatırımlar rejimiyle ilgili alanlarda politika ve uygulamalar ile uyumunu sağlamak, uluslararası doğrudan yatırım politikaları açısından uluslararası kuruluşlar nezdinde Türkiye Cumhuriyetini temsil etmek.

- Türkiye’ye gelen ve Türkiye’den giden uluslararası doğrudan yatırımlar için hukuki alt yapıyı ve işbirliği imkanlarını geliştirmek.

- Yabancı ülkelerle yapılacak Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmalarına ilişkin hizmetleri ve müzakereleri yürütmek.

- Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulunun ve Yatırım Danışma Konseyinin sekretarya hizmetlerini yürütmek, yatırımcıların yatırım ortamından kaynaklanan sorunlarının giderilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek.

- Yatırım ortamının iyileştirilmesi alanında ikili ve çok taraflı uluslararası ilişkiler geliştirerek yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla ortak projeler yürütmek.

- Yatırım ortamına ilişkin uluslararası analiz, inceleme ve endeksleri izlemek, değerlendirmek ve bu tür çalışmalarda kullanılacak verilere ilişkin olarak ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak.

- OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi Ulusal Temas Noktası görevini yürütmek.

- Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.