Yükleniyor...
İçeriğe atla

Genel Bilgi 

Vizyon

2023’e yönelik ortaya konan temel stratejiler  çerçevesinde GİTES ve Eylem Planı’nın vizyonu; “Girdi tedarikini güvence altına almış, ara malı üretiminde yetkinliğini artırmış bir ekonomi” olarak belirlenmiştir.

Amaç

Sanayinin ihtiyaç duyduğu ve yeni ürün üretimi ile teknolojik gelişmenin gerektireceği girdilerin tedarikinde süreklilik ve güvenliğin sağlanması, etkinliğin ve verimliliğin artırılması, ihracatta sürdürülebilir küresel rekabet gücü artışının temini, daha fazla katma değerin Türkiye’de bırakılması ve ara malı ithalat bağımlılığının azaltılmasıdır.

GİTES ve Eylem Planı, Türkiye’de önde gelen sektörlerin ithal girdi bağımlılığı ile Türkiye’de işletmelerin çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan girdi tedariği konusundaki yetersizliklerini bertaraf etmeyi, üretim için en önemli unsurların başında yer alan girdilerin tedariğinde kamu ve özel sektörde ortak bir anlayış ve bakış açısı geliştirmeyi hedeflemiştir.

Stratejik Hedefler

Girdi kaynaklarındaki belirsizliklerin, girdi ithalinde ülke/bölge bazlı coğrafi dağılımdaki aşırı  bağımlılık gibi dengesizliklerin, hammadde niteliğindeki doğal kaynakların geleceğine dair risklerin en aza indirilmesi ile ihracata dönük üretimde daha etkin ve düşük maliyetli girdi tedarikinin sağlanması ile üretim ve ihracatın ara malı ithalatına bağımlılığının azaltılması ve bu suretle ihracatta sürdürülebilir rekabet gücüne katkı sağlanmasıdır.

GİTES Eylem Planı, bu temel stratejik hedeflere ulaşmada, 6’sı yatay 31’i sektörel olmak üzere toplam 37 hedef , bu hedeflere dönük 91 eylem içermektedir ve Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) ile Eylem Planı (2013-2015)’nın Kabulüne Dair Yüksek Planlama Kurulu Kararı, 25/12/2012 Tarihli ve 28508 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.